بخش مهندسی و برنامه ریزی

 استانداردها

مفاهيم و تعاريف كيفيت برق

كيفيت برق تحويلي به انواع مشتركين

تجزيه و تحليل نتايج وضعيت موجود كيفيت برق

استاندارد های هادی‌های روکش‌دار فشار متوسط

استاندارد های کابل خودنگهدار فشار ضعیف

استاندارد های کابل خودنگهدار فشار متوسط

استاندارد های کابل فاصله دار فشار متوسط

استاندارد اجرایی پست های توزیع زمینی 33 کیلوولت

استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي براي سيستم هاي با ولتاژ ۲۰ و ۳۳ كيلو ولت

استاندارد ترانسفورماتور جريان - نوع رزيني - خود ايستا

استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ - نوع رزيني - خود ايستا

استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازني

استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان ۲۰ و ۳۳ كيلو ولت براي نصب در سلول هاي تمام بسته فلزي

استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان نوع روغني

استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ ۲۰ و ۳۳ كيلو ولت براي نصب در سلول هاي تمام بسته فلزي

استاندارد كات اوت فيوزهاي ۱۱، ۲۰ و ۳۳ كيلو ولت

استاندارد كليدهاي ۲۰ و ۳۳ كيلو ولت براي كليد خانه تمام بسته فلزي

استاندارد كليدهاي ولتاژ بالا خود ايستا

استاندارد مباني تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف

مشخصات فني تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف

نصب و نگهداري تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف توزيع

منابع و مراجع استانداردهاي كيفيت برق

نقشه پهنه بندي مناطق چهارگانه آب و هوايي كشور

 

 

 

 

[بازگشت]