بخش مهندسی و برنامه ریزی

فهرست سازندگان و تامین کنندگان مورد تایید

فهرست گواهي ها از تاريخ 1-3-97 تا31-3-97

 فهرست گواهي ها تا تاريخ 01-03-97

 27-01-97-VendorList Tavanir

 

دفتر امر تحقیقات برق

http://www2.tavanir.org.ir/hum_res/research/notic.asp

کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت تامین کنندگان کالای برق

 http://www2.tavanir.org.ir/hum_res/research/committee/1/index.asp

 

[بازگشت]