شرایط پرداخت خسارات وارد شده به مشترکین برق

مشترکان گرامی بیمه مشترکین برق جهت تامین بخشی از خساراتهای جانی و مالی ناشی از صدمات برق در محدوده منازل مسکونی مشترکین می باشد. که طبق قانون با پرداخت مبلغ 500 ریال جهت دوماه بخشی از خسارات وارد شده به مشترکین مسکونی پس از اعلام به شرکت بررسی موارد اعلام شده از طریق شرکت بیمه دانا پرداخت میگردد . این قانون تا پایان سال 91 و درصورت تصویب برای سال 92 نیز اجرایی میگردد.
1393/06/21