ساعات اوج بار، ساعات میان بار و ساعات کم بار

مشترک گرامی

ساعت 19 تا 23 اوج بار - ساعت 7 تا 19 میانباری و ساعت 23 تا 7 صبح روز بعد کم باری می باشد.

1393/06/21