آیا از طریق شماره بدنه می توان صورت حساب قبض برق را در یافت کرد؟

مشترکین گرامی بر روی قبض،شماره بدنه کنتور و سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که کنتور توسط شرکت برق نصب شده باشد علاوه بر شماره بدنه از طریق قبض برق همسایه نیز کنتور برق یا اشتراک قابل شناسایی می باشد.
1393/06/21