عوارض برق چیست؟

مشترک محترم به استحضار می رساند بر اساس بند 69 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبلغ سی ( 30 ) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی تحت عنوان عوارض برق از ابتدای سال جاری براساس مصرف کل انرژی محاسبه و از کلیه مشترکین دریافت می گردد شایان ذکر است مبلغ عوارض برق مربوط به تاریخ قید شده در صورتحساب می باشد ( قبض جاری ) . و مبلغ معوقه عوارض برق مربوط به تاریخ 1/1/92 تا قبل از تاریخ صورت حساب جاری میباشد.
1393/06/21