دست کاری کنتور برق و لوازم اندازه گیری

با سلام

مشترک گرامی مطابق با آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، چنانچه مشترک با دستکاری در لوازم اندازه گیری و یا هر اقدامی باعث ثبت ناصحیح انرژی مصرفی و کارکرد درست آن گردد، شرکت می تواند نسبت به قطع موقت انشعاب برق اقدام نماید.همچنین لازم است شرکت نسبت به برآورد هزینه انرژی ثبت نشده و سایر هزینه های ناشی از آن با قیمت حداکثر نرخ آزاد در همان تعرفه اقدام نماید.

1393/06/21