با سلام خواهشمند است روش تشخيص وضعيت ترانس از جهت كم باري،پرباري و بحراني را بر اساس نتايج بارگيري شرح دهيد و يا منبعي را براي آن معرفي كنيد.

پرسش:

با سلام خواهشمند است روش تشخيص وضعيت ترانس از جهت كم باري،پرباري و بحراني را بر اساس نتايج بارگيري شرح دهيد و يا منبعي را براي آن معرفي كنيد.

پاسخ:

ميزان بارگيري از ترانسفورماتورها به عوامل مختلفي بستگي دارد از آن جمله مي توان به دماي محيط، ارتفاع از سطح دريا، عمر ترانس و شرايط بهره برداري نام برد.ضرايب تاثير اين شرايط را در كتابهاي تكنيكي مربوط و يا مدارك سازندگان يافت. موضوع كم باري و پرباري و يا بحراني دسته بندي هايي است كه با توجه به شرايط هر شركت توزيع مي توانند متفاوت باشد كه در آن شركتها احتمالا دلايل آن وجود دارد. بعنوان مثال ميزان رشد بار و يا منحني بار استفاده شده . .... باعث تغيير اين درصدها در شركتهاي گوناگون مي گردد.  

1393/06/28