تجدید استعلام بهاء نصب ، تست و تعویض کنتور عادی و جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه چرام

شماره: 429-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 25/10/96 لغایت 02/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/03
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/12/19