تجدیداستعلام بها توسعه و احداث روستایی گچساران - روستاهای مختلف شماره طرح 961010- (امانی - پیمانی)از محل اعتبارات داخلی

شماره: 437-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 24/11/96 لغایت 30/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/5
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/12/06