کنتور تک فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار بویراحمد)

شماره: 33-97
موضوع:
سپرده (ریال): 1700000000
بانک: صادرات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 20/5/97 لغایت 24/5/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/4
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/05/30