کنتور تک فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار دهدشت)

شماره: 35-97
موضوع:
سپرده (ریال): 1200000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 20/5/97 لغایت 24/5/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/4
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/05/30