انواع کنتور سه فاز دیجیتالی دیماندی (به شرح جدول پیوست در اسناد)

شماره: 38-97
موضوع:
سپرده (ریال): 4200000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 20/5/97 لغایت 24/5/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/4
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/05/30