مناقصه تست و تعویض ناحیه بویراحمد

شماره: 32-97
موضوع:
سپرده (ریال): 244000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: 97/05/20 لغایت 03/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/04
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/05/23