مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل کنتور کانسنتریک و کابل مفتولی

شماره: 97-39
موضوع:
سپرده (ریال): 1499000000
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/05/24 لغایت 97/05/30
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/11
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/05/24