97-338 اصلاح وبهينه سازي روستايي روستاهاي جليل (955027)

شماره: 97-338
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/5/27لغایت 97/6/3
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/4
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/05/27