اصلاح وبهينه سازي شهري ليكك ميدان قدس تا ميدان مرکزي

شماره: 97-339
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/5/27لغایت 97/6/3
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/4
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/05/27