استعلام بهاء وصول مطالبات کهگیلویه

شماره: 342-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 28/5/97 لغایت 30/5/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/03
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/05/28