استعلام بهاء توسعه واحداث روستايي ليكك – ضعف ولتاژ روستاهاي گود بن و دوپرنظري (امانی -پیمانی)

شماره: 343-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 30/5/97 لغایت 5/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/06
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/05/30