تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره: (97-325)
موضوع:

تجدید استعلام

سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/04 لغایت 97/06/10
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/11
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/04