استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی بویراحمد - روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086 (امانی-پیمانی)

شماره: 97-346
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/04 لغایت 97/06/10
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/11
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/04