استعلام بهاء خرید فیوز کت اوت 33 کیلوولت 100 آمپر پلیمری

شماره: 97-516
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/05 لغایت 97/06/08
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/10
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/05