استعلام بها انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات منطقه قلعه دختر

شماره: 347-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/05 لغایت 97/6/11
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/12
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/05