استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی راهمالی 9650076

شماره: 349-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 06/06/97 لغایت 12/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/13
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/06