توسعه واحداث روستايي(گلزار شهداي نقاره خانه955091)

شماره: 97-348
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/05لغایت 97/06/08
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/10
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/06/05