تجدید مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه گچساران)بدون قاب باسیم رابط نمره 6

شماره: 97-34ت
موضوع:
سپرده (ریال): 1400000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/6/11 لغایت 97/6/17
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/31
روزنامه های درج آگهی: مناقصه و مزایده کشوری
تاریخ درج: 1397/06/07