تجدید مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه) و هوشمند طرح فهام با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه گچساران) باقاب و سیم رابط نمره 6 (به شرح جدول پیوست در اسناد)

شماره: 97-37ت
موضوع:
سپرده (ریال): 963000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: ازتاریخ 97/6/11لغایت 97/6/17
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/31
روزنامه های درج آگهی: مناقصه و مزایده
تاریخ درج: 1397/06/07