توسعه واحداث روستايي(سرابتاوه سروک اکبر اباد تل خسرو9650127)

شماره: 97-350
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/6/10 لغایت 97/6/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/17
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/10