تجدید استعلام تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران

شماره: 323-97
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 10/6/97 لغایت 13/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/14
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/06/10