تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری اکبرآباد روبروی بشار صنعت شماره طرح 9550207 (امانی-پیمانی)

شماره: 97-331
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/11 لغایت 97/06/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/17
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/11