تجدید استعلام بهاء وصول مطالبات گچساران

شماره: 333-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 11/6/97 لغایت 14/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/17
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/13