اصلاح وبهينه سازي روستايي آّبسردان سفلي مارگون 955093

شماره: 97-351
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 12/06/97 لغایت 18/06/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/19
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/06/12