اصلاح و بهره برداري - تعميرات ونگهداري خط گرم ناحیه دنا

شماره: 97-352
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 14/06/97لغایت 20/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/21
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/14