استعلام بهاء توسعه و احداث شهر ي نقاط مختلف –گچساران

شماره: 353-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 19/06/97 لغایت 21/06/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/24
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/19