استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي(روستاي زيلايي ٩٥٥٠١٦٠

شماره: 354-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 19/06/97 لغایت 21/06/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/24
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/19