استعلام بهاء توسعه واحداث شهري شرف آباد ٩٧٥٠٥٠

شماره: 356-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 19/6/97 لغایت 21/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 24/6/97
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/19