مزایده فروش اجناس اسقاطی

شماره: 3-97
موضوع:
سپرده (ریال): 842700000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 19/6/97لغایت 25/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/7
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1397/06/26