استعلام بهاء نصب و تست و تعویض کنتور جمع آوری برق های غیر مجاز و وصول مطالبات ناحیه بهمئی

شماره: 357-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 20/6/97 الی 24/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/20