استعلام بهاء کابل نوری. فیبر نوری سینگل مود فیگوریت بست و چهار کر هفت نیوتن به بالا جهت شبکه هوایی

شماره: 357-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 20/6/97 الی 24/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/6/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/20