استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه بویراحمد

شماره: 358-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 24/6/97 الی 27/6/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/06/31
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/24