مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ستاد شرکت

شماره: 40-97
موضوع:
سپرده (ریال): 308000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/26 لغایت 97/07/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 15/07/97
روزنامه های درج آگهی: ابتکار استانی
تاریخ درج: 1397/06/26