استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی بویراحمد ( روستای دلی اولاد علی مومن ) شماره طرح 9450338 ( امانی - پیمانی )

شماره: 97-360
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/27 لغایت 97/07/02
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/03
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/27