اصلاح وبهينه سازي روستايي(ده تل پاسگاه چال باغچه زيلايي9450205)

شماره: 359-97
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 26/06/97لغایت 01/07/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/2/26
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/06/26