مزایده فروش انواع اجناس شبکه برق

شماره: 97-2
موضوع:
سپرده (ریال): 560000000
بانک: صادرات شعبه یاسوج
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/6/31لغایت 97/7/4
تاریخ بازگشایی پاکات: 15/7/97
روزنامه های درج آگهی: مناقصه و مزایده کشوری
تاریخ درج: 1397/07/02