تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات نظارت بر فعالیتهای بروز رسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS

شماره: ((97-325))
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/06/31 لغایت 97/07/04
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/07
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/06/31