استعلام بهاء توسعه و احداث شهری و روستایی شهر چرام فاز 2

شماره: 361-97
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 03/07/97 الی 09/07/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/07/10
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/03