باطری 100 آمپر ساعا 12 ولت مدل ups

شماره: 526-97
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 3/7/97لغایت 8/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/9
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/07/03