خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه کهگیلویه

شماره: 97-527
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 9/7/97لغایت 11/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/14
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/07/11