استعلام خرید کنتور

شماره: 97-528
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 8/7/97 لغایت 11/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/14
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1397/07/11