استعلام خرید روغن ترانس

شماره: 97-529
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 08/07/97 لغایت 14/7/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 97/7/14
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1397/07/08